• Къде се намирам в процеса на моето професионално изграждане и развитие?
 • Как да планирам оптимално своето кариерно развитие?
 • Кои са моите силни страни и в какво да „инвестирам” усилията си?

Вход

Забравена парола

Примерен профил

Уважаеми колега СТУДЕНТСКИ,
Този квалификационен профил е създаден в рамките на проект КВАБАР-С (Квалификационен барометър на студента), една инициатива на Центъра за следдипломно и факултативно обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов. Към момента на неговото съставяне в проучването са участвали общо 660 студента.

При съставянето на профила са използвани единствено и само обективни критерии, които са важни за старта на Вашето професионално развитие и кариера. Общите и сравнителните оценки са изчислени с помощта на надеждни статистически методи, на базата на подадените от самите студенти данни, както и от официалния студентски регистър на Стопанска академия. Към момента в проучването участват студенти от втори до четвърти курс, редовна форма на обучение в Стопанска академия.

Вашият личен квалификационен профил е изготвен на базата на действително попълнените данни от участвалите до момента в проучването. Изследователският екип не носи отговорност за тяхната истинност, обективност и пълнота.

Вашият профил е представен в два раздела:

 1. Раздел І: Конкурентни позиции. Съдържа индивидуални критерии, разкриващи Вашата относителна позиция спрямо различни групи от студенти, участвали в допитването.
 2. Раздел ІІ: Професионална пригодност. Включва комплексни оценки за Вашата моментна пригодност в три основни области на професионална реализация.

Конкурентни позиции

Къде съм спрямо останалите студенти?

На следващите графики са представени Вашите конкурентни позиции спрямо останалите студенти, участвали в допитването. Обърнете внимание, че оценките представляват перцентилни рангове. Как да ги интерпретирате? Ако за критерия "Езикови комптенции" сте получили перцентилен ранг 75%, това означава, че 75% от анкетираните в сравняваната група притежават същата или по-ниска от Вашата езикова квалификация.

Къде съм аз спрямо всички останали студенти от Академията?

Къде съм аз спрямо студентите от моята специалност?

Къде съм аз спрямо студентите от 2 курс?

Къде съм аз спрямо всички завършващи студенти?

Къде съм аз спрямо завършващите студенти от моята специалност?

Детайлният профил дава представа за моментния Ви статус спрямо останалите студенти от Академията, показва Вашите конкурентни предимства и подсказва областите за възможно (и може би необходимо за Вас) допълнително развитие.

Професионална пригодност

Коя област на професионална реализация е най-подходяща за мен?

На базата на подадените от Вас данни е изчислена обща оценка за професионална пригодност, наречена персонален КВАБАР-C©. При изчисляването й се прави разлика между три области за професионална реализация: „Бизнес сектор” (включващ всички отрасли на реалната икономика), „Обществен сектор” (включващ публична администрация и неправителствени организации) и „Наука и образование” (кариера в областта на научните изследвания и обучение/преподаване). Основания за подобно разграничаване са различната важност на отделните критерии при подбор на персонала в трите сектора, както и личната ориентация, постиженията и интересите на студента.

На трите графики са представени Вашите персонални оценки в КВАБАРИ по области. Те са разположени върху графиката на стандартното нормално статистическо разпределение на КВАБАРните оценки на всички студенти, попълнили анкетата до момента. Средната квабарна оценка на всички анкетирани е 50 единици. Това означава, че ако Вашият персонален КВАБАР за „Бизнес сектор” е оценен на 70 КВАБАРА, то може да се твърди, че оценката Ви е с 20 единици над тази на „средния” студент. Най-високата от трите КВАБАРни оценки подсказва за коя област на професионална реализация сте най-подходящ/-а към настоящия момент.

"Бизнес сектор"

"Обществен сектор"

"Наука и образование"

При изчисляването на квабарните оценки са използвани 14 критерия с присвоени експертни тегловни оценки от 1 до 5 (където 1 – не е важен; 2 – по-скоро не е важен; 3 – нито/нито; 4 – по-скоро е важен; 5 – важен е). Критериите са следните:

 • Успех от следването
 • Специалност
 • Втора специалност
 • Специализация
 • Езикови компетенции
 • Компютърно обучение
 • Трудова дейност
 • Практика
 • Стипендии и награди
 • Публикации
 • Докторантура
 • Извънакадемични ангажименти
 • Студентска мобилност
 • Бригада в чужбина

Ако се интересувате в детайли от използваната методология за изчисляване на КВАБАРните оценки по области на професионална реализация, посетете секция „Методическа база”.

Желаем Ви ползотворно следване и успешен старт в кариерата!

С пожелание за персонален КВАБАР© = 100 единици.

Екипът на КВАБАР-С