Маркетингов мениджмънт I

  • Представяне на дисциплината
  • Учебни материали
Образователна степен: Бакалавър
Кредити: 7
Курс/семестър: 4 курс, 7 семестър (зимен)
Титуляр: доц. д-р Иван Марчевски

С предлаганата система от знания и познания се формират специалистите по управление на маркетингови операции и маркетингови мениджъри.
Дисциплината има практическа насоченост с анализите, които прави на маркетинговите институции на бизнесорганизациите.

Дисциплината предоставя ноу-хау за проектиране на маркетингови институции и на техните подсистеми.

На изхода на дисциплината “Маркетингов мениджмънт” се получават умения за разработване на различни документи за управление на маркетинговата дейност във фирмата - маркетингови анализи, стратегии, планове, програми и др.

Тя систематизира и процеса на вземане на различни маркетингови решения, засягащи както бизнесорганизацията, така и нейната околна пазарна среда.


Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.