Дигитален маркетинг I

  • Представяне на дисциплината
  • Учебна програма
  • Учебни материали
Образователна степен: Бакалавър
Кредити: 4
Курс/семестър: 4 курс, 7 семестър (зимен)
Титуляр: гл. ас. д-р Радослав Йорданов
Асистент: ас. Костадин Башев

Вход на курса: за усвояването на материала е нужна подготовка по основи на маркетинга, продуктова, дистрибуционна, ценова и комуникационна маркетингова политика.

Описание на курса: Преподаването на дисциплината е ориентирано теоретико-практически.

Изход на курса: Обучението подготвя дисциплините към магистърска форма на обучение.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Тема първа: Позициониране на интерактивните медии в дигиталната икономика
1.1. Аспекти на дигиталната икономика
1.2. Бизнесмодели в дигиталната икономика
1.3. Характеристики на фирмите в онлайн-средата
1.4. Интернет и традиционния маркетинг
1.5. Характеристики на интерактивните медии

Тема втора: Маркетингови проучвания в интернет-средата
2.1. Същност и сравнителни характеристики на онлайн и офлайн проучванията
2.2. Първично проучване - методи
2.3. Вторично проучване – източници и тенденции
2.4. Тенденции в развитието на онлайн маркетинговите проучвания

Тема трета: Концепция за електронен маркетинг
3.1. Принципи, средства и видове електронен маркетинг – синьо дебело
3.2. Трансформации в електронния маркетингов микс
3.3. Дефиниране на маркетинга с интерактивни медии – подходи

Тема четвърта: Продуктови решения
4.1. Характеристика на продуктите в интернет-средата
4.2. Познавателен дисонанс при продуктите
4.3. Управление на дифузията и категории на възприемане на иновацията
4.4. Търговската марка в цифровата икономика

Тема пета: Интерактивна търговия
5.1. Пазарни и конкурентни измерения на електронния бизнес
5.2. Основни характеристики на електронната търговия
5.3. Електронни магазини
5.4. Организиране на бизнеса в интернет – разработване на уеб-сайт
5.5. Онлайн-дистрибуция

Тема шеста: Интегрираните маркетингови комуникации в интернет
6.1. Offline промоция
6.2. Онлайн-промоция
6.3. Реклама чрез интернет

Тема седма: Ценообразуване
7.1. Фактори, влияещи върху стратегията на ценообразуване
7.2. Избор на модел за приходи и печалби
7.3. Стратегически и тактически решения при избор на цена

Тема осма: Оценка на резултатите чрез маркетинг с интерактивни медии
8.1.Традиционен и интернет маркетингов план
8.2. Методи за количествено измерване на отношенията с потребителите
8.3.Оценка на удовлетвореността от покупката на онлайн-стоки и услуги

Тема девета: Бъдещо развитие на маркетинга с интерактивни медии
9.1. Глобализация на мрежата
9.2. Насоки за развитие на Интернет в България
9.3. Развитие на електронната търговия
9.4. Насоки за развитие на маркетинга с интерактивни медии
9.5. Иновации в интерактивното обучение

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.