Интегрирани маркетингови комуникации

  • Представяне на дисциплината
  • Учебни материали
Образователна степен: Магистър
Кредити: 8
Курс/семестър: 1 курс, 1 семестър (зимен)
Титуляр: доц. д-р Пенка Горанова
Асистент: гл. ас. д-р Маруся Иванова

Вход на курса: за усвояването на материала е нужна подготовка по основи на маркетинга, продуктова, дистрибуционна, ценова и комуникационна маркетингова политика.

Описание на курса: Преподаването на дисциплината е ориентирано теоретико-практически.

Изход на курса: Обучението подготвя дисциплините към магистърска форма на обучение.

Перспективност: Очаква се засилване на интереса от други специалности.


УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕТема първа: Комуникациите в системата на маркетинга
1.1. Място и роля на комуникациите в маркетинг-микса
1.2. Комуникационна стратегия на фирмата
1.3. Основни елементи на комуникационния маркетин-микс

Тема втора: Интегрирани маркетингови комуникации на фирмата
2.1. Същност на концепцията за интегрираните маркетингови комуникации
2.2. Рекламни константи
2.3 Търговска марка
2.4 Функции на маркетинговите комуникации

Тема трета: Разработване на интегрирани маркетингови комуникации
3.1. Цели на комуникационния микс
3.2. Идентифициране на целевата аудитория
3.3. Съставяне на посланието
3.4. Избор на комуникационни канали
3.5. Съставяне на бюджет на маркетинговите комуникации

Тема четвърта: Управление на интегрирания процес на маркетингови комуникации
4.1. Основни участници в интегрирания процес
4.2. Организация и провеждане на интегрирания процес

Тема пета: Оценка на интегрирания комуникационен процес
5.1. Фактори влияещи върху комуникационния процес
5.2. Измерване резултатите от комуникирането

Тема шеста: Измерения на интернет рекламата – еволюционен елемент на интегрираните маркетингови комуникации
6.1.Типове интернет реклама
6.2. Проблеми при създаване на онлайн рекламите
6.3. Рекламни техники
6.4. Показатели за оценка на интернет реклама

Тема седма: Националната култура като определящ фактор в интегрирания маркетингов процес
7.1 Глобализация и локализация на международната реклама
7.2 Междукултурните различия като ограничител и ориентир в международната реклама

Тема осма: Стратегически проблеми за реализация на глобалните комуникации
8.1 Глобалните комуникации – стратегически варианти
8.2 Стратегии за глобалните комуникации

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.