Основи на маркетинга

  • Представяне на дисциплината
  • Учебна програма
  • Учебни материали
Образователна степен: Бакалавър
Кредити: 6
Курс/семестър: 2 курс, 3 семестър (зимен)
Титуляр: доц. д-р Тодор Кръстевич

Целта й е да даде основи теоретически знания и да изгради практически умения за работа по водещите направление на маркетинговата концепция на организация и управление на бизнеса в условията на пазарна икономика.

Вниманието на студентите се насочва към основните положения на маркетинга като комплексна пазарна политика на отраслите и дейностите в стопанския живот, насоките на неговото използване и конкретните методики за изработване на решения за производство и реализация на продукцията съобразно пазарните изисквания. Разкрива се логиката на възникване и развитие на маркетинговия подход, дефинира се маркетинговата система и нейните елементи. Специално внимание се отделя на пазара, неговото разработване, разкриването на логиката на потребителското поведение. Маркетинговият подход се представя чрез отделните маркетингови елементи – продукт, цена, място и комуникация, които се развиват чрез специфични маркетингови функции. Разработват се идеи и се предлагат организационни и управленски маркетингови решения в бизнеса съобразно съвременните условия на стопански живот. Специално внимание се отделя на съвременните тенденции на развитие на маркетинговия подход чрез насочване вниманието към глобализацията, следпродажбените дейности, екологичните ангажименти, взаимоотношенията с клиентите, нестопанския маркетинг и други. Тези постановки са необходим фундамент в практическите знания и практическите умения на специалистите по маркетинг.

Вход на дисциплината са знанията по пазарна икономика (микро и макро икономикс), мениджмънт, математика, статистика, информатика и други.

Изход на дисциплината е специализираното маркетингово обучение по маркетингови политики и стратегии, маркетингови изследвания, маркетингов мениджмънт, както и обучението в магистърската степен по маркетинг. Обучаваните получават базова подготовка за практическа работа в маркетинговите структури.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Тема първа. Развитие на маркетинговия подход
1.1.Реализацията като основен пазарен проблем.
1.2.Практическо осмисляне на маркетинговия подход.
1.3.Теоретически фундамент на маркетинга.

Тема втора. Характеристика на маркетинга
2.1.Същност на маркетинга. Маркетингът като философия.
2.2.Основни маркетингови концепции.
2.3.Типове и видове маркетинг.

Тема трета. Маркетингова система
3.1.Същност, принципи и функции на маркетинговата система.
3.2.Елементи  на маркетинга.
3.3.Стратегическа роля на маркетинговите елементи.

Тема четвърта. Маркетингова обкръжаваща среда
4.1.Понятие за маркетингова обкръжаваща среда.
4.2.Маркетингова микрообкръжаваща среда.
4.3.Маркетингова макрообкръжаваща среда.

Тема пета. Маркетингово разработване на пазара
5.1.Пазарът като обект на маркетингово разработване.
5.2.Сегментиране на пазара.
5.3.Позициониране на продукта на пазара.

Тема седма. Маркетингов микс
7.1.Маркетингова характеристика на  продуктовия субмикс.
7.2.Маркетингова характеристика на ценовия субмикс.
7.3.Маркетингова характеристика на дистрибуционния субмикс.
7.4.Маркетингова характеристика на комуникационнния субмикс. 

Тема шеста. Стратегическо маркетингово планиране
6.1.Характеристика на стратегическото маркетингово планиране.
6.2.Формулиране на маркетинговите цели.
6.3.Характеристика на маркетинговите цели.
6.4.Структуриране на маркетинговите цели.
6.5.Маркетинговите стратегии като пътища за достигане на целите

Тема осма. Перспективи на съвременния маркетинг
8.1.Глобален и интегриран маркетинг.
8.2.Следпродажбен маркетинг.
8.3.Маркетинг на взаимоотношенията.
8.4.Екологичен маркетинг.
8.5.Интерактивен маркетинг.
8.6.Нестопански маркетинг.
8.7.Маркетинг на обществото.

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.