Маркетингови комуникации

  • Представяне на дисциплината
  • Учебна програма
  • Учебни материали
Образователна степен: Бакалавър
Кредити: 7
Курс/семестър: 3 курс, 5 семестър (зимен)
Титуляр: доц. д-р Пенка Горанова
Асистент: ст. ас. Живка Тананеева

Запознаване на студентите със същностните характеристики на рекламата. Резултатът от обучението трябва да се изрази в овладяването на уменията за разработване на рекламно послание и определяне силата на въздействието му върху потребителите.

Вход на курса: за усвояването на материала е нужна подготовка по основи на маркетинга, теория на потребителското поведение, продуктова и иновационна политика.

Описание на курса: Преподаването на дисциплината е ориентирано теоретико-практически.

Изход на курса: Обучението подготвя дисциплините към магистърска форма на обучение.

Перспективност: Очаква се засилване на интереса от други специалности.

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.