Принципи на маркетинга

  • Представяне на дисциплината
  • Учебни материали
Образователна степен: Магистър
Кредити: 8
Курс/семестър: 1 курс, 1 семестър (зимен)
Титуляр: доц. д-р Петър Банчев
Асистент: ст. ас. Живка Тананеева

Целта  й е да даде основни теоретични знания и да изгради практически умения за работа по управление на бизнеса в условията на пазарна икономика.Вход на дисциплината са знанията по пазарна икономика (микро и макро икономикс), отраслови икономики, мениджмънт, математика, статистика, информатика, счетоводство и други.

Вниманието на студентите се насочва към принципните положения на маркетинга като комплексна пазарна политика на отраслите и дейностите в стопанския живот, насоките на неговото използване и конкретните методики за изработване на решения за производство и реализация на продукцията съобразно пазарните изисквания. Разкрива се логиката на възникване и развитие на маркетинговия подход, дефинира се маркетинговата система и нейните елементи. Специално внимание се отделя на пазара, неговото разработване, разкриването на логиката на потребителското поведение. Маркетинговият подход се представя чрез отделните маркетингови политики– продуктова, ценова, дистрибуционна и комуникационна, които се провеждат посредством различни маркетингови функции – комплексно изучаване на пазара, изучаване и формиране на търсенето, изучаване на продуктите и техните свойства, формирането на цените и ценообразуването, организация и провеждане на комуникациите и др. Разработват се идеи и се предлагат организационни и управленски маркетингови решения в бизнеса съобразно съвременните условия на стопански живот. Развитите постановки са необходим фундамент в теоретическите знания и практическите умения на специалистите по маркетинг.

Изход на дисциплината е специализираното  маркетингово обучение в магистърска образователно-квалификационна степен, по маркетингови политики и стратегии, маркетингови изследвания, маркетингов мениджмънт, стратегически маркетинг, маркетингов одит, управление на продажбите и др. Обучаваните получават базова подготовка за практическа работа в маркетинговите служби и отдели.

 

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.