Маркетингов инженеринг

  • Представяне на дисциплината
  • Учебни материали
Образователна степен: Магистър
Кредити: 8
Курс/семестър: 1 курс, 1 семестър (зимен)
Титуляр: доц. д-р Тодор Кръстевич
Асистент: гл. ас. д-р Маруся Иванова

Целта на курса е да въведе обучаваните в практиката на създаване и прилагане на оптимизационни модели, поддържащи вземането на решения в различните сфери на маркетинга.
Съдържанието на курса покрива широк спектър от проблеми: от теоретичните принципи на маркетинговото моделиране, през измерване и прогнозиране на пазарните реакции, до разработването и прилагането на конкретни аналитични техники за  сегментиране, позиционен анализ, тестване на продуктови концепции, оптимизиране на програми за директен маркетинг, прогнозиране на пазарната дифузия, оптимално планиране и разпределение на маркетингов и рекламен бюджет, ценово оптимизиране, както и планиране на оптимален маркетингов микс.

Целият курс е софтуерно базиран, като за конкретните проблеми се използват както стандартни, комерсиално предлагани софтуерни пакети, така и конкретн%D

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.