Маркетингов одит

  • Представяне на дисциплината
  • Учебни материали
Образователна степен: Магистър
Кредити: 8
Курс/семестър: 1 курс, 1 семестър (зимен)
Титуляр: доц. д-р Иван Марчевски
Асистент: гл. ас. д-р Радослав Йорданов

Целта на курса е да въведе обучаваните в практиката на създаване и прилагане на модели и методи за оценка на ефективността на маркетинговите програми и свързаните с тях разходи и одит на изпълнението на маркетинговите цели на фирмата.

Съдържанието на курса покрива мултидисциплинарен спектър от проблеми: от теоретичните принципи на одита, през измерване на ефекта от маркетинговите програми в контекста на потребителската удовлетвореност и „стойността на марката”, до оценка на ефективността на маркетинговите разходи. Отделно внимание се отделя на процедурите за одит на дейността на звената, ангажирани с реализацията на маркетинговите програми и планове.

Курсът представлява микс от концептуални постановки и софтуерни решения базирани на специализирани макроси, разработени с помощта на MS Excel.

Съдържанието на курса покрива два обособени модула – оценка на резултатите от маркетинговата дейност (marketing performance) и одит на маркетинговата дейност (marketing audit).


УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ


Тема 1  Обща характеристика на маркетинговия контрол и одит
1.1.    Място на маркетинговия контрол и одит в системата от дейности по управление на маркетинга.
1.2.    Обхват на маркетинговия контрол.
1.3.    Обхват на маркетинговия одит.


Тема 2  Възвръщаемост на инвестициите в маркетинг (MROI)
2.1.    Еволюция на маркетинговата концепция
2.2.    Същност и значение на концепцията „възвръщаемост на маркетинговите разходи (MROI)”
2.3.    Измерване на възвръщаемостта на инвестициите в маркетинг


Тема 3  Оценка на „стойността на марката”
3.1.    Същност на концепцията за оценка на „стойността на марката”.
3.2.    Класически методи за измерване „стойността” на марката.
3.3.    Комбинирани модели за измерване „стойността” на марката


Тема 4  Оценка на резултатите от продуктовите иновации
4.1.    Обхват на продуктовите иновации и проблеми при оценка на техните резултати.
4.2.    Измерване на резултатите от реализацията на иновационни проекти.
4.3.    Оценка на иновационната стратегия на фирмата.


Тема 5  Анализ и оценка на пазарните резултати
5.1.    Анализ и оценка на пазарните резултати.
5.2.    Анализ и оценка на пазарните позиции.


Тема 6  Анализ на маркетинговите разходи
6.1.    Видове маркетингови разходи
6.2.    Процедура за анализ и оценка на маркетинговите разходи
6.3.    Пример за анализ на маркетинговите разходи по контролни единици


Тема 7  Оценка на ефективността на  маркетинговите разходи
7.1.    Основни акценти при анализа на маркетинговата ефективност.
7.2.    Оценка на общата маркетингова ефективност.
7.3.    Оценка на маркетинговата ефективност по елементи на маркетинговата дейност


Тема 8  Одитиране на маркетинговата дейност
8.1.    Основни акценти при одитирането на маркетинговата дейност.
8.2.    Технология на одита на маркетинговата дейност

 

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.