Обучение

Обучение по специалността се извършва и в трите образователно-квалификационни степени – „бакалавър”, „магистър” и „доктор”.Бакалавърската програма по „Маркетинг” се предлага в редовна и задочна форма, а магистърската в редовна, задочна и дистанционна форма.

Целите на специалност „Маркетинг” са:

  • Да отговори на обществените очаквания и нуждите на реалната икономика от висококвалифицирани специалисти, подготвени да действат в условията на динамична пазарна среда.
  • Да осигури конкурентноспособен, професионално-квалификационен профил на завършващите студенти в Стопанска Академия.

БАКАЛАВЪР

Обучението в образователно-квалификационна степен „бакалавър” се предлага в редовна и задочна форма. То е насочено към студентите, желаещи да придобият знания и умения в областта на фирмената пазарна политика, анализа и прогнозирането на пазарните процеси, пазарните проучвания, управлението на продукти, продуктови групи и фирмени марки и общото управление на цялостната маркетингова дейност.

МАГИСТЪР

Магистърската програма по “МАРКЕТИНГ” дава знания необходими за вземане на решения в сферата на маркетинга и маркетинговия мениджмънт, както и умения за прилагане на маркетинговите методи и техники за реализация на тези решения. Обучаваните придобиват комплекси знания и умения, покриващи целия цикъл на маркетинг мениджмънта - планиране и реализация на маркетигови програми и оценка на тяхната ефикасност и ефективност.
Магистърската програма по „Маркетинг” доразвива знанията на студентите, получени в бакалавърската степенна на програмата като им придава по-ясно изразена практическа насоченост. Тя изгражда умения в студентите за продължаващо обучение на работното място и след нейното приключване.
Обучението в магистърската програма по маркетинг се извършва чрез използване на най-модерните методи и техники за преподаване. Широко се използват казуси, проблемноориентирани дискусии и самостоятелни разработки. На обучаваните е осигурен достъп до електронни база с данни и публикации в различни области на маркетинга. На обучаваните се предоставя възможност за подготвят и презентират своите идеи чрез използване на модерно техническо осигуряване.
Магистърската степен по “МАРКЕТИНГ” е ориентирана към обслужване на големия, средния и малкия бизнес - бизнесорганизации и дистрибуторски организации. Тя подготвя специалисти, които ще могат освен с функционален маркетинг, да се занимават с цялостен маркетингов мениджмънт и с проектиране на маркетингови системи, както в бизнесорганизацията така и извън нея - на нейните входове и изходи. Обучението в магистърската програма по „МАРКЕТИНГ” се извършва в редовна, задочна и дистанционна форма. 

ДОКТОР

Катедра „Маркетинг” е акредитирана за подготовка на докторанти и по трите форми – редовна, задочна и свободна. Понастоящем в катедрата има един редовен докторант и двама свободни.
Обучението на докторанти става в съответствие с изискванията на външната и вътрешна нормативна база.

Катедрата може да подготвя докторанти във всички области на маркетинговата наука като приоритет отдаваме на проблемите свързани:

  • Използване на модерни методи за анализ, прогнозиране и моделиране на продажбите
  • Оценка на резултатите от маркетинговата дейност (marketing performance)
  • Възвръщаемост на инвестициите в маркетинг (marketing ROI)
  • Прогнозиране на дифузионните процеси
  • Оптимизиране на разпределението на маркетинговите бюджети
  • Управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)