Научно-изследователскa дейност

Научноизследователската дейност на членовете на катедра "Маркетинг" се характеризира с подчертана иновативност и акцент върху авангардните концепции в маркетинговата теория.Профилът на научноизследователската дейност на катедра "Маркетинг" включва три успоредни направления:

  • Изследвания с теоретичен  характер, развиващи българската маркетингова теория.
  • Изследвания насочени към използване на нови методи и форми за преподаване.
  • Разработки с практически характер, по поръчка на фирми и организации.

Изследователската дейност на катедрения колектива е тясно свързана с учебния процес. Тази връзка има две измерения. Първото е възможността, която студентите имат да използват при своята подготовка издадените от отделните членове на катедрата учебници, статии и други публикации, имащи отношение към преподавания материал. Второто е стремежа на преподавателския състав да прилага в учебния процес авангардни методи и техники за обучение.

Основните области на изследователски интерес на катедрата са:

  • Оценка на резултатите от маркетинговата дейност
  • Оценка на ефективността на маркетинговите разходи
  • Управление на продукти и марки (brand management)
  • Компютърно базирани системи за подпомагане на управленските решения в маркетинга
  • Маркетингово прогнозиране.