Проекти с участието на членове на катедра "Маркетинг"

Проект "Измерване на удовлетвореността от образователния продукт"

  1. Измерванe удовлетвореността от образователния продукт с помощта на латентни конструкции (Разработване и внедряване на каузално аналитична методология (LISREL) за идентифициране, измерване и валидиране на ключовите детерминанти на удовлетвореност от магистърските програми в Стопанска Академия “Д. А. Ценов” – Свищов.
  2. Използване на компютърни, симулационни модели, за подпомагане на управленските решения.
  3. Моделиране развитието на българската бизнесорганизация с използване на информационни технологии.
  4. Разработване на методика ...

"КВАБАР" - Квалификационен барометър на студента.

Проектът представлява институционално изследване, свързано с измерване на индивидуалния квалификационен профил на студента чрез уеб-базирана система за следене на множество променливи. Системата е обозначена с абревиатурата КВАБАР-С® (съкратено от КВАлификационен БАРометър на Студента) и е проектирана и въведена в Стопанска академия „Д. А. Ценов” от месец ноември, 2008 година, с възможности за ...

Проект "Изследване информационните потребности на студентите в СА "Д. А. Ценов""

Новите модели на учене и бързото развитие на информационните технологии налагат своевременно адаптиране на подходите и средствата, използвани при обучаване на студентите. За да може да комуникира ефективно със своите студенти, едно висше училище следва да познава техните потребности, очаквания, навици. Целта на представения тук проект бе да се изследват потребностите на студентите в СА „Д. А. Ценов” ...