Представяне на катедрата

Катедра “Маркетинг” е водеща специализирана катедра в Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, чиято мисия е да създава компетентни, квалифицирани и мотивирани специалисти в сферата на маркетинга.
Ключови конкурентни предимства на катедрата са:

  • Широко прилагане на новаторски методи за обучение;
  • Използване на изпреварващи образователни технологии;
  • Тясна връзка между теория и практика;
  • Извършването на ефективни и актуални научни изследвания;
  • Силна мотивация на колектива.

Катедрата извежда за свои приоритети в обучението подготовката на специалисти със съвременно икономическо поведение, технократско отношение към бизнеса и неговите стратегически ориентири, адекватно реагиране на изискванията на съвременните реалности в обществото.
Нашия стремеж е да постигнем и поддържаме перманентна ангажираност, високо качество и академична етика на обучението чрез задълбочаване на фундаменталните и специализираните знания, отражение на световния опит и тенденции в обучението на студенти за придобиване на висши образователно-квалификационни степени “специалист”, “бакалавър”, “магистър” и “доктор”, и реалната практическа адресност на научните изследвания чрез отчитане на съвременните тенденции в мениджмънта на реалния бизнес.
Постигнатата общност на интересите и усилията на катедрения академичен състав, идеята за интегриране усилията на колектива при преподаването и научните изследвания, очертаването на собствена територия и затварянето на цикъла на образователната и изследователската дейност са гаранция за постигане на нашите цели.

Нашето разбиране е, че всичко в маркетингът е изкуство, което се превръща в наука след като разберем как функционира!